Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden MORE FOR IT BV

 1. ALGEMEEN: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport, diensten en facturatie uitgaande van More For IT BV (verder MORE FOR IT genoemd), en op alle overeenkomsten tussen enerzijds MORE FOR IT en anderzijds de klant voor zover er niet schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover anders is overeengekomen tussen partijen.
 2. AANBIEDINGEN – OFFERTES: Alle aanbiedingen en offertes van MORE FOR IT, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden MORE FOR IT niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.
 3. SPECIFICATIES: MORE FOR IT behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. MORE FOR IT waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.
 4. PRIJZEN: De prijzen van MORE FOR IT zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen. MORE FOR IT behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt door MORE FOR IT contact opgenomen met de klant om deze hiervan in kennis te stellen.
 5. LEVERINGSTIJD: De door MORE FOR IT vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden MORE FOR IT niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het recht om goederen bij ontvangst te weigeren. MORE FOR IT behoudt zich het recht voor om goederen eerder te leveren dan is aangegeven.
 6. LEVERING: Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering vanaf magazijn Balen. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van MORE FOR IT verlaten.
 7. INSTALLATIES EN INTERVENTIES: Tenzij anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door MORE FOR IT zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de gebouwen, producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van de klant of een door de klant aangeduid of aangesteld persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van de klant, …) ter beschikking stellen. Installaties en interventies worden door MORE FOR IT afzonderlijk gefactureerd.
 8. BETALING: Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de facturen van MORE FOR IT betaalbaar in contanten, op factuurdatum en op de zetel van MORE FOR IT. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt MORE FOR IT zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende leveringen en diensten te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, zonder dat deze schorsing vanwege MORE FOR IT aanleiding zou geven tot vergoeding van hierdoor geleden schade. In geval van niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar. Tenslotte is er eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 100 EURO.
 9. KLACHTEN: Eventuele klachten t.a.v. uiterlijke of anderszins direct waarneembare gebreken worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 5 werkdagen na levering van de goederen schriftelijk ter kennis van MORE FOR IT zijn gebracht. Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant MORE FOR IT hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte stelt binnen een termijn van 7 werkdagen na factuurdatum, zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege MORE FOR IT met de inhoud ervan zou betekenen. Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.
 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD: De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van MORE FOR IT heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.
 11. GARANTIE: In geval van gebreken aan de geleverde goederen verleent MORE FOR IT tot maximaal één jaar na factuurdatum, een garantie op het herleveren of herstellen van de goederen. Ieder recht op garantie vervalt, indien de goederen onoordeelkundig zijn gebruikt, bloot zijn gesteld aan extreme omstandigheden, of indien blijkt dat aan de goederen reparaties door derden zijn uitgevoerd. Bij verkoop van gebruikte goederen kunnen afwijkende garantievoorwaarden worden overeengekomen.
 12. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID: De aansprakelijkheid van MORE FOR IT voor enig schade of verlies veroorzaakt door MORE FOR IT of in het kader van deze overeenkomst zal beperkt zijn tot directe schade. MORE FOR IT zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van MORE FOR IT, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, omzetverlies, vorderingen van derden, verlies van data, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden. In geen geval zal MORE FOR IT aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant. Bij installaties of prestaties door MORE FOR IT i.v.m. internet, kan MORE FOR IT in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor hacking, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op MORE FOR IT verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.
 13. OVERMACHT: MORE FOR IT zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het communicatieapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van MORE FOR IT, bedrijfsstoornis, volledig of gedeeltelijk lamleggen of hinderen van haar systemen door hackers of virussen, of tekortkoming vanwege de leveranciers van MORE FOR IT, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat MORE FOR IT in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.
 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout, bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen MORE FOR IT en de Klant en alle hieruit voortvloeiende geschillen.
Remote Support